• رشته‌های دوره کارشناسی ارشد دانشگاه شهید مطهری شامل فقه و حقوق خصوصی، فقه و حقوق جزا، فقه و حقوق خانواده، شیعه‌شناسی و فلسفه و حکمت اسلامی می‌باشد. ادامه
  • رشته‌های دوره کارشناسی دانشگاه شهید مطهری شامل رشته‌های فلسفه و کلام اسلامی، روانشناسی، فلسفه و حکمت اسلامی و فقه و حقوق اسلامی می‌باشد.ادامه
 
 

 

MyLibrary
golestan
Auto
Off-Campus